Algemene voorwaarden/Conditions / Privacy

Algemene voorwaarden / For English: Please see below

 • U kunt inchecken tussen 15.00 en 22.00 uur, uitchecken tot 11.00 uur (Exclusief voor Groepen: uitchecken om 14.00 uur)
 • de Posthoorn Lodge is een niet-roken accommodatie.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Wij gunnen al onze gasten een aangenaam en rustig verblijf. Daarom is er géén gelegenheid tot het ontvangen van bezoek tijdens uw verblijf.
 • Posthoorn Lodge beschikt over een buitenzwembad (open van medio mei tot medio september). Het gebruik is vrij voor gasten. Gebruik van het zwembad is voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Er is geen toezicht en het zwembad is niet afgesloten middels een hek.
 • Gebruik van de trampoline op eigen risico. Schoenen zijn niet toegestaan op de trampoline en niet meer dan 1 persoon tegelijk.
 • Additionele voorwaarde voor Groepen:
  • Uw reservering is gegarandeerd na overmaken van € 500,- binnen uiterlijk 5 dagen na de boeking. Het restant moet minimaal 2 weken voor aankomst op onze rekening zijn bijgeboekt.
  • Borg: bij boekingen van groepen groter dan 5 personen bedraagt de borg € 300,00 (voor jongeren groepen € 500) . Deze wordt binnen 5 werkdagen na vertrek weer teruggestort indien blijkt dat er geen schade is ontstaan cq afval correct is gescheiden.
  • Houtskool bbq is niet toegestaan; uitsluitend op gas
  • Muziek is buiten niet toegestaan

Betaalwijze

 • Uw reservering wordt gegarandeerd na overmaking van 50% van het boekingsbedrag binnen uiterlijk 5 dagen na boeking.
 • Het restant van het bedrag dient uiterlijk één week voor aankomst eveneens aan ons te zijn overgemaakt of bij aankomst contant te worden afgerekend.
 • Voor betalingen via paypal buiten Europa rekenen wij een toeslag van 5,5%
 • Voor creditcard betalingen rekenen wij een toeslag van 3%

Annuleringsvoorwaarden

De Posthoorn Lodge is een kleinschalige accommodatie. Het is voor u en voor ons daarom extra vervelend als u annuleert. Het kan echter altijd voorkomen dat ernstige omstandigheden u noodzaken te annuleren. Wij hanteren hierbij de volgende regels:

 • Tot 12 weken voor aankomst: aanbetaling wordt aan u terugbetaald
 • Tot 8 weken voor aankomst: 50% van de verblijfskosten zijn verschuldigd
 • Binnen 4 weken voor aankomst 100% van de verblijfskosten zijn verschuldigd.

Wij raden u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 • Posthoorn Lodge kan uw boeking zonder opgaaf van reden annuleren

Privacy verklaring: De Posthoorn Lodge (onderdeel van Cocange VOF) beperkt het bewaren van persoonsgegevens alleen tot gasten die bij ons boeken. Door bij boeken aan te klikken akkoord te gaan met Voorwaarde/Privacy gaat de gast ook akkoord met onze privacy voorwaarde. Het doel van het bewaren van persoonsgegevens is te voldoen aan de wettelijke verplichting tot het bijhouden van een nacht register en dat voor de duur van max 7 jaar. Wij zullen de persoonsgegevens nooit delen met derde partijen muv de wettelijke verplichting. Wij zullen passende veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Gasten hebben het recht om de betreffende persoonsgegevens op persoonlijke aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Terms and conditions

 •  You can check in between 15:00 and 22:00, check-out before 11:00 (check out for Group-reservation only 14.00H).
 • Posthoorn Lodge is a non-smoking and non-pet accommodation.
 • We want to give all our guests a pleasant and tranquil stay. Therefore, there is no opportunity to receive visits during your stay.
 • Use of the swimmingpool is free and at your own risk (Open from mid-May to mid-September).There’s no fence and no supervision. Diving is strictlty prohibited.
 • Use of the trampoline is at your on risk. No shoes allowed. And only 1 person jumping at the time
 • BBQ is not allowed; except on gas

To finalize the booking/payment

 • Your reservation is final once we received 50% of the booking amount at our account within 5 days after booking confirmation.
 • The remainder of the amount at least one week prior to arrival must also be sent to us or to be paid in cash/ATM (bank pass) on arrival.
 • For payment via paypal outside Europe we charge a surcharge of 5.5%
 • For credit card payments we charge 3%
 • Deposit: The deposit for bookings of groups larger than five persons € 300.00. This will be returned within 5 business days after departure if no defects are detected and waste properly has been separated.

Cancellation Policy

Posthoorn Lodge is an small property. For you and for us it is therefore particularly annoying if you cancel. However, serious circumstances may require you to cancel. We apply the following rules:

 • Up to 12 weeks before arrival: deposit will be refunded to you
 • Up to 8 weeks before arrival: 50% of the accommodation costs are due
 • Within 4 weeks of arrival 100% of the accommodation costs are due.

We encourage you to acquire a travel insurance.

 • Posthoorn Lodge has the right to cancel your booking without giving any reason

The Posthoorn Lodge (part of Cocange VOF) restricts the storage of personal data only to guests who book with us. By agreeing  with Condition / Privacy when booking, the guest also agrees to our privacy condition. The purpose of retaining personal data is to comply with the legal obligation to keep a night register for a maximum of 7 years. We will never share the personal data with third parties except for the legal obligation. We will take appropriate security measures to protect personal data. Guests have the right to view, correct or delete the personal data concerned on a personal request.